19. juuni 2024

Eesti innovatsioonipäevi Turus

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes pidas innovatsioonipäevi Turus.

EOVS liikmeskonna esindajatel ja koostööpartneritel oli võimalus koguneda juba 1.septembri õhtul Turu Eesti Keskusesesse, kus tegevjuht Kirsi Äyräs tutvustas keskuse tööd ja näitas ruume. Kohal olid Turu Eesti Keskuse juhatuse esimees Jouni Elomaa ja juhatuse liige Imbi Kolkkanen. Rääkisime eestlaskonnast Turu piirkonnas, koostööst ja projektidest. Innovatsioonipäevade osalejad ööbisid Bore muuseumlaevas Aura jõel.

EOVS Innovatsioonipäevad 2023 avas 2. septembril Kirsi Äyräse esitlus Turu Eesti keskusest, aukonsulaadist /EV aukonsul Turus on Andrus Junolainen/ ja koostööst Soome-Eesti Seltside Liidu ning kohaliku Tuglase seltsiga.

Edasi tervitas Annela Liivat osalejaid EOVS poolt. Sissejuhatuse innovatsioonipäevadesse tegi moderaator Keiu Telve Tallinnast, kes jätkas lühiettekandega suuremastBalti Uuringute Instituudi uuringust: Eesti väliskogukonnad-identiteet-hoiakud-ja ootused… Keiu Telve (PHD on Tartu Ülikooli etnoloogiateadur.

Seejärel tutvustas Tshinar-Kristi Shahmardan Tartu Ülikoolist oma tööd Zoomi kaudu teemal “Kultuurisemiootiline vaade väliseestlaste rahvusidentiteedi tunnetusele”.
Kelli Piksar Helsingist rääkis oma miniuuringust kaksmaiste noorte teemal „Kuidas Soome-Eesti kaksmaised noored konstrueerivad enda identiteeti ning kuidas peab neid toetama?“. Lühiettekannete osa lõpetas Tuuli-Emily Liivat Tamperest, kes kõneles 2022a Soome Eesti Noored uuringu tulemustest elukaare taustal.

Pärastlõunal jalutasime Imbi Kolkkaneni eestvedamisel Turu kesklinnas.

Päeva teise poole märksõnaks oli värkse teadusuuring 2023, mis kannab nimetust „Soome eestlaskonna virtuaalsed käitumismustrid ja ootused uuele infoplatvormile“. Seda uuringut teostavad Jaanika Kingumets (PHD), Tampere Ülikooli sotsiaalantropoloog ja Keiu Telve Tartu Ülikoolist. Nende juhendamisel osaleti koosloometöötubades.
Õhtuses vestlusringis rääkisid EV välisministeeriumi üleilmse eestluse nõunikud Kadri Linnas ja Liina Viies aktuaalsetel teemadel ja jagasid infot.

3. septembri hommikul kuulasime Sirle Sööti, Rootsi Eestlaste Liidu ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuste esimeest ning ESTO 2025 juhti. Sirle jagas informatsiooni REL struktuurist ja tegemistest, ÜEKN tööst ja ESTO 2025 plaanidest. Oli palju küsimusi ja arutlusi.

Innovatsioonipäevade keskmes oli teadusprojekt „Soome eestlaskonna virtuaalsed käitumismustrid ja ootused uuele infoplatvormile“ ja selle uuringu eesmärke avasid ning hetkeseisu tutvustasid teadlased Keiu Telve ja Jaanika Kingumets.

3. septembri viimane osa pühendus Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes arendusele ja innovaatiliste lahenduste otsimisele. Osalejad jaotusid nelja töörühma, mida juhtisid Tuuli-Emily Liivat ja Anne-Ly Palosaari. Küsimused – mida saame eilsest rakendada homses?, kuidas näed enda või organisatsiooni panust EOVS tegemistesse ja kuidas panustad?, kuidas innustada inimesi vabatahtlikku tööd tegema?, EOVS eesmärgid, ülesanded, koostöövajadused jpm said rühmades arutatud ja ettepanekud paberile kirjutatud!

Innovatsioonipäevad lõpetas lühisõnavõtuga Eesti Vabariigi suursaatkond Helsingis konsulaartalituse direktor Peeter Püvi, kes jagas informatsiooni konsulaarmissioonidest Soomes ja andis teada uuest kultuurinõunikust saatkonnas, kelleks on Grete Ahtola.

Lõpetuseks tänas EOVS külalisi, osalejaid, toetajaid ja me usume ühiselt, et laiendame koostöövõrgutikku Soomes ning maailmas.

EOVS innovatsioonipäevad said teoks tänu EVvälisministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Digilick Oy toetuse.

Nüüd on kokkuvõtete tegemise aeg! Innovatiivselt ja koostöiselt edasi!

Annela Liivat
Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes juhatuse esimees