19. juuni 2024

Arengukava

EKSÜ arengukava 2021-2025 (kinnitatud 2021 a. üldkogul) terviktekst on leitav SIIT.

EKSÜ missioon
Eesti Kultuuriseltside Ühendus valdkondliku keskseltsina on eesti rahvusliku seltsiliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada erinevaid eesti kultuuri kandjaid üle maailma.

EKSÜ visoon
EKSÜ valdkondliku keskseltsina seisab hea seltsiliikumise tervikliku ja süsteemse toimimise eest, arendades koostööd eri osapoolte vahel ja tuues kokku valdkonna arengu seisukohast võtmetähtsusega tegijad, et koordineerida nendevahelist tegevust.

EKSÜ väärtused

Eesti keele ja kultuuri edasikandmine ja ning koostöö arendamine on suur vastutus ja seda ei saa teha üksi. Seetõttu vajame missioonitundega inimesi ja koostööpartnereid, kes on koostööle orienteeritud ja avatud meelega oma valdkonna eestkõnelejad ja arvamusliidrid.

Seltsiliikumises osalejad on eesti kultuuri kandjad, mõtestajad ja tutvustajad. Väärtustatud on soov teada, millega tegelevad eesti seltsid üle ilma, otsida omavahelisi koostööpunkte eesti kultuuri hoidmisel ning arendamisel. Peame oluliseks tasakaalu traditsioonide hoidmise ja uuenduslikkuse vahel. Suhtleme noortega tänapäevasel viisil ja vahenditega, et ühiskonna kiire arengu juures ei unustataks oma juuri ja identiteeti.

EKSÜ arengukava on aluseks ühenduse igaaastase tegevuskava koostamisel.