25. juuli 2024

EOVS arenduspäevad Soomes

Soome organiseerunud eestlaskonda esindaval Eesti Organisatsioonide Võrgustikul Soomes (EOVS) täitus kaks esimest tegevusaastat. Sel perioodil on täienenud liikmeskond ja laiem koostöövõrgustik. 26. novembril kogunes ligi kolmkümmend koostöövõrgustiku esindajat Aalto Ülikooli Design Factory ruumides Espoos senitehtut kaardistama ning väliseesti kogukonna vajadusi vaagima.

Päeva avas EOVS asejuht Märt Vesinurm ja lühikese ajaloolise tagasivaate tegi juhatuse esimees Annela Liivat. Vesinurm on Soome Eesti Noorte ja Liivat Tampere Eesti Klubi esindaja. EOVS liikmesorganisatsioonidest olid kohal veel ET Teatri, Eesti Kultuuri Seltsi Mihkel, Helsingi Helmete ja Teater EST esindajad. Esindatud olid ka Eestikeelse Hariduse Selts, InfoFinland, Imatra, Rauma ja Pori eestlased ning ettevõtjad ja KOV kandidaadid Hankost ja Espoost.

Virtuaalselt tõid koosolijatele tervitusi Marin Mõttus Eesti Vabariigi Välisministeeriumist ja Kaire Cocker Integratsiooni Sihtasutusest.

Aukonsul Andrus Junolainen Turust esitles oma tegevust video vahendusel ja Järvi Lipasti (Tuglase Selts) lühikokkuvõte ETNO kohta loeti ette. Soome Eesti Noored tööst Rahvussuhete Nõukojas Etno kommenteeris SEN juht Tuuli-Emily Liivat.

Kohal olid kõrged külalised Eesti Vabariigi suursaatkonnast Helsingis – suursaadik Sven Sakkov ja konsulaartalituse direktor Peeter Püvi. Nad tutvustasid saatkonna tegevust oma praktilise töö näitel.

Eestist osalesid Ants Johanson ja Ants Liimets EKSÜ juhatusest. Johanson kõneles Eesti Kultuuriseltside Ühendusest eesti väliskogukondade koostööpartnerina.

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) ja Rootsi eestlaskonna tegevust tutvustas ÜEKN juhatuse esimees Aho Rebas Göteburgist. EOVS on ÜEKNi vaatlejaliige ja taotleb täisliikme staatust Soome esindajana maailmaorganisatsiooni kevadisel aastakoosolekul. Aho Rebas külastas 27. novembril Helsingis Eesti Maja, mida tutvustas Kirsi Bongwirnso Soome-Eesti sõprusühingute liidust. Vestlusringis osalesid veel Annela Liivat, Tuuli-Emily Liivat ja Ilona Kolberg. Rebas tutvus ka Helsingisse kogunenud rahvatantsijate treeninguga ja kuulas koorikontserti.

Arenduspäevade fookuses olid erinevad infovahetuse tasandid – üleilmne eestlus, suhtlus Eesti ja Soome riikidega ning suhtlus Soome eestlaskonnaga. Rühmatööde teemadeks olid üleilmne eestlus, eestlase identiteet, keel, kultuur, ettevõtlus ja valimisaktiivsus, osalus ühiskondlikus elus kohalike omavalitsuste tasandil. Otsiti ühiselt võimalusi eestlaskonna kogukonnatunde lisamiseks ning eesti keele ja kultuuri jätkuvaks väärtustamiseks. Parem toimetulek eestlasena Soomes ei pruugi ju vähendada ühtekuuluvustunnet Eestiga.

Leiti, et süsteemse eestlastele suunatud infokanali (platvormi) loomine toetaks usaldusväärset ülesoomelist teabevahetust, aitaks kujundada Eesti ja eestlaste head mainet Soomes. Sellise teabeplatvormi ülesehitamisel ja haldamisel saaks nõu ja jõuga abiks olla Eesti riik. Eestipoolne regulaarne teavitus võiks toimuda samuti selle kanali kaudu. EOVS ootab ka senisest suuremat kaasatust Eesti ja Soome suhteid kajastavatel foorumitel. Oleme valmis korraldama sisukat dialoogi Soomes elavate eestlaste ja Eesti riigi vahel.

Üheks arenduspäeva oluliseks arutlusteemaks oli Soome eestlaste konkreetsed ootused Eesti riigile. Lõpetuseks veel rühmatöödest koorunut. Eestlane soovib:

  • alles hoida oma identiteeti, kultuuri ja keelt ka Soomes elades
  • et Eesti riik tunneks huvi välismaal elavate eestlaste vastu, kaasates neid riigi arendamisse
  • et Eesti riik aitaks kaasa realistlikuma ja positiivsema kuvandi loomisele Soome eestlastest
  • et Eesti riik aitaks kaasa vajaliku info ja teenuste kättesaadavamaks tegemisel regionaalselt
  • et Eesti riik toetaks eestlaste kultuurialaseid üritusi Soomes ja aitaks tuua esinejaid väljapoole tõmbekeskusi
  • et Eesti riik seisaks eestlase eest ja mitte ainult ametkonna tasemel (piiriületused covidi ajal)
  • et Eesti riik toetaks laste- ja noorteüritusi ning eestikeelset nõustamist
  • et Eestisse tagasipöördumine oleks lihtsam ja seda toetataks
  • et Eesti riik soodustaks äritegevust Soomes
  • rohkem infot Integratsiooni sihtasutusest; rohkem infot õigusallikatest, tulumaksust

Esimest arenduspäeva elustati rahvatantsuga ja päev lõppes ühislauluga ”Ta lendab mesipuu poole”.

Ilona Kolberg

EOVS, EKSÜ ja EKS Mihkel