Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Kultuuriseltside Ühendus (edaspidi ühendus) põhikiri on kinnitatud 14. märtsil 1997.a. sõlmitud asutamislepinguga. Muudetud 9. märtsil 2019.  Põhikiri on pdf-na allalaetav siit – Ühenduse uus põhikiri

I Ühenduse nimi, asukoht, tegevuse eesmärk ja majandusaasta

1.1 Ühenduse ametlik nimi on Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ), inglise keeles Association of Estonian Cultural Societies, vene keeles Ассоциация Kультурных Oбществ Эстонии.

1.2 Ühenduse asukohaks on Tartu linn, Eesti Vabariik.

1.3 Ühenduse tegevuse eesmärk on edendada eesti seltsiliikumist, kultuuri, vaimsust ja rahvuslikku kasvatust.

1.4 Ühenduse majandusaasta ühtib kalendriaastaga.

1.5 Ühendus on asutatud tähtajatult.

II Tegevusviisid

2.1. Saavutamaks oma  tegevuse eesmärke ühendus:

2.1.1. korraldab erinevaid kultuurivaldkondi tutvustavaid kohtumisi, seminare, konverentse, näitusi, kontserte, võistlusi jm. üritusi;

2.1.2. kogub ja edastab ühenduse liikmetele kultuurialast teavet;

2.1.3. kirjastab raamatuid jm. trükiseid;

2.1.4. korraldab pidusid, näitusmüüke ja korjandusi;

2.1.5. määrab stipendiume, preemiad, toetusi;

2.1.6. loob tunnustamise korra;

2.1.7. teeb koostööd liikmes- ja teiste  seltside, kohalike omavalitsuste ja muude institutsioonidega;

2.1.8. osaleb kodanikuühiskonna struktuuride ja riigi kultuuripoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel ning arendab muud tegevust, mis ei ole vastuolus põhikirja ja kehtivate õigusaktidega;

2.1.9.  kogub, korrastab, analüüsib ja levitab seltsitegevuse alast informatsiooni;

2.1.10. nõustab seltside liikmeid;

2.1.11.  arendab ja tugevdab üleilmseid eesti seltside koostöövõrgustikke ning leiab uusi koostööväljundeid;

2.1.12. aitab tagada seltsiliikumise jätkusuutlikkust, kaasates lapsi ja noori seltsitegevusse.

 

III Ühenduse liikmeks vastuvõtmine, ühendusest väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda ametlikult registreeritud kultuuriselts (mittetulundusühing), kes esitab ühenduse juhatusele oma registreeritud põhikirja ja kirjaliku avalduse, milles väljendab soovi arendada ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kohustub täitma ühenduse põhikirja.

3.2. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab ühenduse juhatus.

3.3. Ühendusest väljaastumiseks esitab liige ühenduse juhatusele kirjaliku avalduse koos vastava üldkogu protokolliga. Ühenduse juhatus kustutab välja astuda soovija ühenduse liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul.

3.4. Ühenduse liikme võib ühendusest välja arvata juhatuse otsusega, kui ühenduse liige:

3.4.1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühenduse liikmemaksu;

3.4.2 ei ole kahe aasta jooksul osalenud ühenduse üldkogul või ühenduse korraldatud üritusel või

3.4.3 on oma tegevusega või tegevusetusega olulisel määral kahjustanud ühenduse tegevust.

3.5. Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades väljaarvatavale liikmele selle küsimuse arutelust kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosolekut. Liige võib sõna-õigusega osaleda oma väljaarvamise arutelul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest.

3.6. Ühenduse juhatuse otsusega välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkogul.

3.7. Ühendusest lahkumisel liikmemaksu ei tagastata.

3.8. Ühenduse liiget esindab üldkogul ja ühenduse organites tema juhatuse liige või tema poolt volitatud esindaja.

3.9. Igal ühenduse liikmel on otsustamisel (hääletamisel) üks hääl sõltumata kohal olevate esindajate arvust.

 

IV Liikmete õigused ja kohustused 

4.1. Ühenduse liikmel on õigus:

4.1.1 osaleda hääleõigusega ühenduse üldkogul;

4.1.2. olla valitud ühenduse juhatuse või muude organite liikmeks;

4.1.3. saada ühenduse juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühenduse tegevuse kohta.

4.2. Ühenduse liige on kohustatud:

4.2.1. järgima ühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja ühenduse organite otsuseid;

4.2.2. tasuma liikmemaksu kalendriaasta eest selle lõpuks.

 

V Üldkogu

5.1. Ühenduse kõrgemaks organiks on üldkogu.

5.2. Üldkogu pädevuses on järgmised tegevused:

5.2.1. põhikirja muutmine;

5.2.2. eesmärgi muutmine;

5.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5.2.4. aastaaruande kinnitamine;

5.2.5. liikmemaksu ja sisseastumismaksu määra kinnitamine;

5.2.6. juhatuse liikme vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes ühenduse esindaja määramine;

5.2.7. muude küsimuste, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse, otsustamine;

5.2.8. revidendi valimine;

5.2.9 Ühenduse sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning tingimuste määramine.

5.3. Üldkogu kutsub kokku juhatus,

5.3.1. kui ühenduse huvid seda nõuavad;

5.3.2. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühenduse liikmetest.

5.4. Üldkogu kokkukutsumisest teatab ühenduse juhatus liikmetele vähemalt 7 päeva enne  koosoleku toimumist kirjalikult, näidates ära üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.5. Kui juhatus ei kutsu üldkogu p-s 5.3. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda p-s 5.4. ettenähtud korras.

5.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 1/3 liikmetest.

5.7. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul esindatud  ühenduse liikmetest.

5.8. Ühenduse põhikirja muutmiseks on vajalik üldkogu 2/3 häälteenamus.

5.9. Kui üldkogu ei ole p-s 5.6. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkogul osaleb vähemalt 1/5 liikmetest.

5.10. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogul teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogul osalevad kõik ühenduse liikmed.

5.11. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühenduse liikmed.

5.12. Ühenduse liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada, kui otsustatakse tema vastu ühenduse nõude esitamist. Käesolevas lõikes nimetatud liikme häält ei arvestata esindatust määrates.

 

VI  Ühenduse juhatus

6.1. Ühenduse tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt kolm liiget ja enim seitse liiget.

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkogu ametisse kolmeks aastaks.

6.3. Juhatuse iga liige esindab ühendust kõigis õigustoimingutes, sõlmib lepinguid ja teostab muid toiminguid, mis vastavad ühenduse põhikirjalistele eesmärkidele.

6.4 Juhatus võtab vastu ja arvab välja ühenduse liikmeid.

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

6.6. Juhatuse liikme võib üldkogu igal ajal tagasi kutsuda, kui juhatuse liige ei ole aasta jooksul oma kohustusi täitnud.

6.7. Juhatus peab andma ühenduse liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

6.8. Juhatus esitab majandusaasta aruande üldkogule.

6.9. Valib ja nimetab ametisse töötajad.

6.10. Kinnitab ühenduse tegevuskavad.

6.11. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis Koosolekuid võib pidada virtuaalselt.

6.12. Juhatuse liikmele või juhatuse volitatud isikule võib hüvitada ühenduse ülesannete täitmisel tehtud vajalikke kulutusi võimaluste piires.

6.13. Juhatus võib vastu võtta otsuseid ka juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

 

VII  Tegevjuht

 7.1. Korraldab ühenduse igapäevast tööd.

7.2. Lahendab küsimusi, mida ei ole põhikirjaga antud üldkogu või juhatuse pädevusse.

7.3. Leiab vajadusel ühendusse  töötajaid ja esitab need kinnitamiseks juhatusele.
7.4. Koostab ühenduse  eelarve ja tegevusplaani ning esitab need arutamiseks juhatusele.
7.5. Kutsub juhatuse ettepanekul kokku üldkogu.
7.6. Koostab projekte, esildisi ja aruandeid.

VIII Järelevalve

8.1. Üldkogu teostab järelevalvet juhatuse üle. Selleks võib üldkogu valida revidendi.

8.2. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande ja esitab selle üldkogule.

 

IX Majandusaasta aruanne

9.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus aastaaruande seaduses sätestatud korras.

9.2. Juhatus esitab aruanded üldkogule kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

9.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkogu.

9.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutab alla vähemalt üks juhatuse liige.

 

X Vara

10.1. Ühenduse vara tekib liikmemaksudest, toetustest, annetustest ja pärandustest ning muudest seadusega vastavuses olevatest allikatest.

10.2. Ühenduse sissetulekute ja väljaminekute ning vara üle peetakse raamatupidamise arvestust ning makstakse maksud riigi- ja kohalikesse eelarvetesse seadusega ettenähtud korras.

10.3. Ühendus vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

 

XI Reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

11.1. Ühendus reorganiseeritakse üldkogu otsusel.

11.2. Reorganiseerimise otsuses nimetatakse ühenduse õigusjärglane, kellele lähevad üle ühenduse õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muudatused ühenduse põhikirjas.

11.3. Ühendus loetakse reorganiseerituks ning vara õigusjärglasele üle läinuks põhikirjas muudatuste registreerimise päevast.

11.4. Ühenduse tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras. Ühenduse tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

Juhatus


EKSÜ lähtub töö korraldamisel Vabaühenduste eetikakoodeksist.