22. Jun 2024

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes aasta!

30. oktoobril 2021 sai Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes aastaseks. Sünnipäeva eel, 23. oktoobril kogunes EOVS juhatus Helsingis Soome eestlaste seltside ja seltsingute VIII koostööpäevale. Kokkutulek toimus hübriidvormis, kuna külalised liitusid zoomi kaudu nii teistest Soome linnadest, Eestist kui kaugemaltki. Juhatus tänab eriti Riigikogu esimeest Jüri Ratast, kes vaatamata oma kiirele töögraafikule leidis aega vastata Soome eestlaskonda huvitavatele küsimustele. Välisministeeriumi nõunik üleilmse eestluse alal Keit Spiegel aga tutvustas oma valdkonna tegevuskava aastatel 2021-2025.


Seltside koostöövõrgustiku asutamine oli pikaajaline unistus, sestap ka veidi eellugu. Seda aitasid meenutada koostööpäevade külalised diplomaadid Kerli Veski ja Liina Viies ning Tuglase Seltsi koolitusspetsialist Järvi Lipasti.

Aastal 2014 kogunesid soome eestlaskonna esindajad konsulaartalitluse direktori Kerli Veski kutsel Helsingis Eesti Vabariigi Suursaatkonnas. Seltside esindajate kohtumisest kujunes järjepidev traditsioon ning alates 2015. aastast koguneti vähemalt kord aastas seltside koostööpäevadele. Järgnevad kohtumised toimusid Turus, Tamperes, Poris ja Helsingis. Koostööpäevade läbivateks teemadeks olid seltsitegevuse arendus, omavaheline koostöö ning ikka jälle soov organiseeruda ja moodustada eestlaskonna keskne koostöövõrgustik.

Tegusaks kujunes 2018. aasta kevadel Mikkelis toimunud kahepäevane kokkutulek ja katusorganisatsioonide loomise alane koolitus Matti Forsbergi juhatusel. Kokkutulnutele tutvustas oma tööd Helsingis konsulaartalitluse direktor, konsul Liina Viies ja seltside mitme varasema kokkutuleku korraldaja Järvi Lipasti.

ESTO 2019 avafestival viidi esmakordselt läbi Helsingis. Festivali ettevalmistustöö kogemused andsid keskorganisatsiooni asutamise mõttele omakorda jõulise tõuke. Soome eestlaskonnal puudus nimelt keskne ja järjepidev esindatus, organisatsioon, mille kaudu saanuks taotleda festivalile toetust Helsingi linnalt ja riiklikest fondidest. Töörühma vormis taotlused ei andnud kahjuks tulemust.

Helsingi ESTO-l astusid eestlased üles rahvusgrupina. Selle tähtsust Soome eestlaskonna ühtsustunde loomisele ei saa alahinnata. Festivali austas oma osavõtuga ka president Kersti Kaljulaid. Sümboolne on, et tollane ERM-i direktor Alar Karis, nüüdne Eesti Vabariigi president, tõi muuseumi kogudest isiklikult kohale ESTOde ajaloolise lipu.

Peamiselt Helsingi ESTO korralduskomitee liikmetest kujuneski aktiiv, kelle esindatavatest seltsidest said tulevase keskorganisatsiooni asutajaliikmed. Helsingis alguse saanud ESTO 2019 motiveeris Soome eestlaskonda pöörama veelgi enam tähelepanu kogukonna staatusele ja emakeele hoidmisele teises kultuuriruumis.
Eesti rahvapeol Tamperes 2019. aasta augustis osales Eesti Vabariigi rahvastikuminister Riina Solman. Lühikohtumisel ministriga said seltside esindajad kinnitust vajadusele luua eestlasi esindav keskorganisatsioon Soomes. Kohtumisel osalesid küllistena ka EV aukonsul Tamperes Jani Koivuniemi ja Kaire Cocker Integratsiooni Sihtasutusest.

Keskorganisatsiooni puudumisel tehti sügisel 2019 ühingule Soome Eesti Noored ettepanek esindada soome-eestlaskonda Eesti Vabariigi asutatud Ülemaailmse eestluse koostöökomisjonis.
Novembris 2019 koostas koostöövõrgustiku töörühm loodava võrgustiku põhikirja teesid.
2020. aasta algul arutati esimesi konkreetseid põhiväärtusi ja loodava ühenduse põhikirja tööversiooni. Põhikiri saadeti kommenteerimiseks muuhulgas Eestikeelse Hariduse Seltsile, Tuglase Seltsile, AnniLa ry-le ja Turu Eesti Keskusele.

Mais 2020 ühinesid töörühmaga Tuuli-Emily Liivat ja Miro Maaranen Soome Eesti Noored ry-st, kes koostasid võrgustiku põhikirja soomekeelse tööversiooni.

2020. aasta augustis osalesid soome-eestlaste seltside esindajad arhiivi-alasel koolitusel ja rahvapeol Tamperes.

Kõike kavandatut pole pandeemiaga seotud piirangute tõttu olnud võimalik läbi viia. Kuna seltside esindajatel ei olnud eelmisel sügisel võimalik füüsiliselt kokku tulla, tehti asutamiskoosolek erandlikult zoomis. Liitumisotsus kinnitati esindajate digiallkirjadega.

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes asutajaliikmed 30.10.2020 on:
Varsinais – Suomen Viro – keskus ry, esindaja Ülle Priks
Tampere Eesti Klubi ry, esindajad Annela Liivat ja Marelle Paikla
Viron Kulttuuriseura Mihkel ry, esindajad Ilona Kolberg ja Aive Okkonen
AnniLa Ry, esindaja Annika Madisson
ET Teatteri ry, esindaja Mait Lepik

Seltside VIII koostööpäevale järgnenud juhatuse koosolekul võtsime EOVSi uue liikmena vastu Helsingi Helmed. Võrgustiku asutamist ettevalmistavas töörühmas osalenud Soome Eesti Noored käsitleb liitumist oma üldkoosolekul jaanuaris 2022. Liitumise vastu tundsid huvi ka koostööpäeval osalenud ühingute Eesti Selts Lappeenranta-Imatra ja ”Suomi uutena kotimaana” esindajad. Kõik nimetatud on Soome seaduste järgi registreeritud ühingud (ry) vastavalt EOVSi põhikirjas ettenähtule. Üksikisikud ja registreerimata seltsingud võivad olla küll võrgustiku koostööpartneriteks, kuid mitte liikmeteks.

Tänavu juunis toimusid Soome kohalike omavalitsuste valimised, kus oli ka mitmeid eestlastest kandidaate. EOVS korraldas nende aktiivsete inimeste tutvustamiseks netis mitu vestlusringi. Jooksvalt kajastame võrgustiku, meie liikmesseltside ja teiste rahvuskaaslaste huvitavaid tegemisi ja jagame infot EOVSi facebooki lehel. Töö all on kodulehe täiendamine. Oleme tegutsenud alles aasta ja seda pandeemia tõttu raskendatud tingimustes, aga vaatame lootusrikkalt tulevikku. Mitmed suuremad ja väiksemad ühisprojektid ootavad teoks tegemist.

Kutsume eestlaste ühendusi Soomes meie võrgustikuga liituma, et ühistele taotlustele laiemat kõlapinda ja tegevustele haaret anda.

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes pürgib esindama siinset eestlaskonda nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ja toimima keskorganisatsioonina. Eesmärgiks on parandada eestlastest rahvusvähemuse olukorda Soomes, olles samas esindusorganiks Soome ja Eesti valitsustega suhtlemisel ja infovahetusel. Samuti toetame eestlaste integreerumist Soome ühiskonda, ühtlasi säilitades eesti keelt, identiteeti, kultuuri ja aidates alles hoida ühendust Eestiga. Taotleme Soome eestlaskonna esindatust ka vastavates üleilmsetes võrgustikes.
EOVS nimel
Ilona Kolberg