23. May 2024

Enamikus seltsides on naiste enamus

Jätkame keeleaasta keelerubriiki. Seekord teemaks sarnassõnad. Rubriiki koostab Johannes Aaviku Selts.

Sarnassõnad enamik ja enamus näivad tekitavat alailma kõhklusi, millises tähenduses ja missuguses vormis neid lauses kasutada.

Eesti õigekeelsussõnaraamatuis on küll selgitatud, et enamik tähendab suuremat osa ning enamus arvulist ülekaalu, ent selgitused koos kasutusnäidetega paistavad olevat ebapiisavad. See ilmneb tihti nii kõnes kui kirjas seesuguste väärmoodustet lausetena:

Enamikud mängijad üritavad viimse hetkeni võita.

Senisest enam otsivad enamike riikide sisejulgeolekuasutused mitmekülgsemaid võimalusi.

Enamikesse pulsikelladesse peaks tänapäeval olema võimalus sisestada vähemasti kaks nn pulsipiiri.

Enamikes neis riikides oli kunstiväli paika loksunud.

Enamikel juhtudel on nõutav eesti keele oskuse B2 tase.

Mõtlematult ülearu ühildades tekitatakse keeleloogika vastaseid mitmusevorme enamikud, enamike jts. Enamikku ehk suuremat osa ei saa olla mitu, seega loomulikus eesti keeles on hulgasõna enamik täiendina nimisõna ees alati ainsuses: enamik mängijaid või enamik mängijaist, ühildudes üksnes teistes käändevormides nimisõna vormiga, nt enamiku(s) riikide(s), enamikku (enamikusse) kelladesse, enamikul juhtudel.

Risti vastupidi kasutatakse sedasama suuremat osa tähendava täiendina sõna enamus hoopiski ühildamata kujul, nagu oleks see muutumatu sõna:

Enamus inimesed ei kasuta enamus asju, mida nad kohvrisse pakivad.

Enamus inimeste jaoks on traditsiooniks istuda vana-aastaõhtul enda lähedastega koos laua taha.

Enamus maakondades on korterite pakkumishinnad langenud.

Enamus juhtudel on võimalik seda osaliselt või täielikult parandada.

Kui seda sõna üldse enamiku sünonüümina tarvitada, tuleks see ka täpselt samuti vormida: enamus inimesi või enamus inimestest, ning ühildada käändes, kuid mitte arvus: enamust asju, enamuse inimeste jaoks, enamuses maakondades, enamusel juhtudel.

Nimisõna enamus selle täpses arvulise ülekaalu tähenduses ei kasutata mitte täiendina, vaid fraasituumana ehk põhjana, millel endal saab olla täiendeid:

Enamikus seltsides on naiste enamus.

Kas eestlased jäävad Eestis enamusse ka kolme inimpõlve pärast?

Arvuline ülekaal ja suurem osa mingist hulgast võivad, aga ei tarvitse kattuda – sestap püüdkem valida tähenduselt täpne sõna ja vorm igas lauses õigesse kohta.

 

Peep Nemvalts
Johannes Aaviku Selts