14. Июн 2024

План развития

EKSÜ arengukava 2017-2020 terviktekst on leitav SIIT.

EKSÜ missioon
EKSÜ peamiseks eesmärgiks on elujõulised ja oma tegevusega laiemale avalikkusele nähtavad kultuuriseltsid, kes aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri väärtustamisele ja kestmisele ning rahva vaimsuse kasvule.

EKSÜ visoon
EKSÜ seisab selle eest, et eestlased kõikjal maailmas väärtustavad oma keelt ja kultuuri; toimub loomulik ja järjepidev väärtuste ja teadmiste edasiandmine ühelt põlvkonnalt teisele ning et eesti keel ja kultuur on väärtustatud ja omab kindlat ja selget kohta maailma teiste keelte ja kultuuride seas.

Strateegilised tegevussuunad ja eesmärgid

I tegevussuund – eestluse hoidmine

Üldeesmärk
Eestlased üle terve maailma hoiavad ja väärtustavad oma keelt ja kultuuri ning aktiivse seltsitegevuse abil annavad seda edasi ka järgmistele põlvkondadele.

Tegevussuuna alameesmärgid

 • Toimuvad traditsioonilised eesti kultuuri- ja seltsitegevust esiletõstvad ja edasikandvad ühisüritused nii Eestis kui ka teistes maailma paikades, kus elavad eesti kogukonnad.
 • Eesti seltsi- ja kultuuritegevust väärtustatakse ja jäädvustatakse järjepidevalt toimunud seltsitegevuse tegevuse uurimise ja esiletoomise (ajaloo arhiivide uurimine, oluliste tähtpäevade tähistamine) ning praeguse tegevuse teadliku dokumenteerimise kaudu (seltside kroonikad, ajalood, inimeste kogemuste korjamine, seltsitegelaste mälupank).

Kultuuriseltside roll eestluse säilimisel on hästi nähtav välisseltside juures, kus seltsitegevus on sageli ainus võimalus anda järeltulevale põlvkonnale edasi eesti keelt, kultuuri ja väärtusi.
Eestis on toimunud seltsitegevuses spetsialiseerumine, mille tulemusena on meil olemas palju erinevates konkreetsetes rahvakultuurivaldkondades tegutsevaid seltse, millel on olemas omad katusorganisatsioonid.

EKSÜ, ühendades endas nii väliseestlaste seltse kui ka erinevates rahvakultuurivaldkondades tegutsevaid kultuuriseltse Eestist, kaasab kõiki rahvakultuurivaldkondi selleks, et tagada eesti kogukondade jätkusuutlikkus ja kultuuriline edasikestmine.

Kavandatavad tegevused

 • Eesti ajaloo, kultuuritegelaste ja seltsidega seotud tähtpäevade tähistamine
 • seltsiteemaliste õppematerjalide koostamine ja väljaandmine
 • valdkonnaga seotud koolituste korraldamine
 • eesti keele- ja kultuurilaagrite korraldamine
 • eesti seltsitegelaste mälestuste jäädvustamine, seltside kroonika ja ajaloo koostamine

Mõõdikud

 • esiletõstetud eesti kultuuriloo tähtpäevade tähistamine (vähemalt 4)
 • koostatud ja väljaantud (paber- või digikujul) õppematerjalid (2)
 • korraldatud koolitustsüklid (3) ja eesti keele- ja kultuurilaagrid (3)
 • jäädvustatud eesti kultuuriseltside ajalugu (2) ja seltsitegelaste pärand (4)

II tegevussuund – seltsitegevuse nähtavus

Eesmärk
Eesti kultuuriseltside tegevus nii Eestis kui ka välismaal on avalikkusele nähtav ning seltsid on kujunenud vastutustundlikeks eestkõnelejateks nii valdkonna, kogukonna kui ühiskondlike teemade osas.

Alameesmärgid

 • Välja on töötatud toimivad infokanalid, mille kaudu seltsid saavad oma tegevust avalikkusele nähtavaks teha.
 • Seltsidel on olemas võimekus rääkida kaasa ja kujundada ühiseid edasiviivaid seisukohti erinevates seltsitegevusega seotud valdkondades.

Seltside tegevus eestluse hoidmisel ja eesti kultuuripärandi väärtustamisel on oluline, ent samas paikkonniti erinev – seltside kogemuste jagamine ja nende töö avalik tunnustamine võimaldab häid praktikaid jagada ning seeläbi tugevdada kogu eesti seltsiliikumist.

Kultuuriseltside ja -inimeste hääl ei ole praeguses meediaruumis aktiivselt esindatud.
Tõstes avalikus meediaruumis esile seltsiliikumist ja – inimesi, nende tegevusi ning mõtteid võimendame ühiskonna arusaamisi seltsitegevuse rollist eestluse kestmisel ja arengul.

Kavandatavad tegevused

 • kuukirja väljaandmine elektroonselt
 • aastaraamatu väljaandmine
 • liikmete poolt väljaantud trükiste digitaliseerimine
 • temaatilised saated raadios ja teles
 • avalike sündmuste / konkursside korraldamine
 • info edastamine loodavasse üleilmsesse eesti veebi “Minu inimesed”

Mõõdikud

 • ilmunud perioodilised (48) / mitteperioodilised (digi)trükised (4)
 • avalikud sündmused seltsitegevuse tutvustamiseks (12) / konkursid valdkonna eestvedajate tunnustamiseks (2)
 • üleilmse eestlasi ühendava veebiväravaga “Minu inimesed” on liitunud 60 % EKSÜ liikmetest

III tegevussuund – organisatsiooni areng

Eesmärk
EKSÜ on hästitoimiv organisatsioon, mille võrgustik koosneb väliseestlaste seltsidest ja Eestis tegutsevatest kultuuriseltsidest.

Alameesmärgid

 • EKSÜ liikmeskond on laienenud ja moodustab hästitoimiva võrgustiku, kus tegutsevad kõrvuti Eestis ja väljaspool tegutsevad kultuuriseltsid.
 • EKSÜ juhtimistruktuur vastab ühenduse vajadustele ja välja on arendatud eestkostesuutlikkus olemaks tõsiseltvõetav partner kultuurivaldkonna arengu teemadel.

Ühendades seltse maailma ja Eesti erinevatest piirkondadest on EKSÜ-l selge ülevaade kultuuriseltside hetkeolukorrast ja vajadustest. Iga selts toob ühendusse kaasa oma eripära ja tugevused, mis võimaldavad üheskoos oma eesmärke lihtsamini ellu viia ning seista tugevamalt nende valdkondade eest, mis vajavad edasiarendamist.

EKSÜ eripära arvestav juhtimisstruktuur võimaldab tagada stabiilse ja pikaajaliselt etteplaneeritud eesmärgipärase tegevuse ning samas paindlikult ja kiirelt reageerida esilekerkivatele probleemidele nii kultuurivaldkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna.

Eestkostesuutlikkuse tõstmise kaudu suudab EKSÜ seista oma liikmete vajaduste eest ning pakkuda omalt poolt välja lahendusi, mis aitavad kaasa nii kultuurivaldkonna kui kogu kodanikuühiskonna arengule.

Kavandatavad tegevused

 • tutvumine seltside tegevusega, külaskäigud, õppevisiidid;
 • traditsiooniliste ühisürituste korraldamine ja uute algatamine
 • toimub liikmete / noorte tunnustamine ja kaasamine (konkursid jm)
 • liikmetevaheliste (rahvusvaheliste) koostöörpojektide koordineerimine / nõustamine
 • töörühmade ellukutsumine oluliste teemadega tegelemiseks
 • toimub regulaarne EKSÜ tegevuste sisemine hindamine

Mõõdikud

 • lisandunud liikmed (8) / lisandunud esindatud piirkonnad (väliseesti – 3, Eesti – 4)
 • korraldatud ühisüritused (16) / konkursid (4)
 • moodustatud töörühmad (3)
 • EKSÜ tegevuste sisemine hindamine (4) ja vajadustele vastav juhtimissüsteem (1)

IV tegevussuund – koostöö

Eesmärk
Koostöö valdkonnaga seotud organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal

Alameesmärgid

 • Toimub aktiivne ja eesmärgipärane koostöö Eestis tegutsevate rahvakultuurivaldkondade keskseltsidega ja kultuurivaldkonna organisatsioonidega ning väliseestlaste seltside katusorganisatsioonidega.
 • Loodud on kontaktid ja alustatud koostööd teiste valdkonnaga seotud katusorganisatsioonidega.
  Kõiki kultuuriseltse ühendab üks eesmärk – eestluse hoidmine ja kestmine. Igaüks meist läheneb sellele eesmärgile oma valitud tegevuste ja prioriteetide kaudu – ühendades need, on meil kõigil võimalik lihtsamini jõuda oma ühise eesmärgini.
  Koostöö võimaldab ellu viia veel mõjukamaid tegevusi, vahetada teiste organisatsioonidega oma kogemusi, laiendada oma mõju ning tuua seeläbi nii oma kui ka koostööpartnerite töö rohkem nähtavale.

Kavandatavad tegevused

 • teiste rahvakultuuri keskseltside kaasamine EKSÜ ühisüritustele
 • suhtluse arendamine väliseestlaste katusorganisatsioonidega
 • suhtluse arendamine teiste Eesti vabaühenduste valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega

Mõõdikud

 • EKSÜ tegevustesse kaasatud kultuurivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide arv (10)
 • koostöös korraldatud tegevuste arv (4)
 • loodud kontaktid teiste valdkondade katusorganisatsioonidega (2)

EKSÜ arengukava ja tegevussuunad vaadatakse EKSÜ juhatuse poolt igal aastal üle ning antakse hinnang, kuidas on toimunud arengukava täitmine ja vajadusel viiakse sisse muudatusi.

EKSÜ arengukava on aluseks ühenduse igaaastase tegevuskava koostamisel.