Press "Enter" to skip to content

Tegevuskava

EKSÜ TEGEVUSKAVA – 2019

 

2019 aasta moto on „Laulu ja keele vägi“ ja tegevused tähistavad omal moel laulupeo 150. sündmust ja emakeelse hariduse 100. sünnipäeva.

 

2019 a tegevused vastavalt EKSÜ arengukavas esitatud tegevussuundadele.

Tegevuse kirjeldus 2019 a planeeritud tegevused
1. Eestlased üle terve maailma hoiavad ja väärtustavad oma keelt ja kultuuri ning aktiivse seltsitegevuse abil annavad seda edasi ka järgmistele põlvkondadele.
1.1 Eesti ajaloo, kultuuritegelaste ja seltsidega seotud tähtpäevade tähistamine Tegevused

Kõik 2019 a tegevused kannavad endas laulupeo ja emakeelse hariduse tähistamist

·         9. märts emakeelepäeva tähistamine koostöös Eesti Keele Kaitse Ühingu ja J. Aaviku Seltsiga

o    Ettekanded emakeelse hariduse teemadel

o    Tunnustakse kõige parema keelekasutusega ajakirjanikke

 • 9. märts EKSÜ aastakoosolek

o    liikmete tunnustamine: parima arhiivi tööga silma paistnud selts

 • 25. mai kevadpidu „Ikka üheskoos“ Muugal koos Muuga Maanaiste Seltsiga EHA
 • Artiklid kodulehel seltside valmistumisest ja osalemisest laulupeol
 • 23- 24. august seltside kahepäevane suvekool Riias
 • Septembris Vabamus „Suurpõgenemise 75“ tähistamine
 • kultuuriseltside väljaannete ja käsitöö näitusmüük ERMis
 • 2019 aastal juubelit tähistavate seltside sündmuste kajastamine eraldi artiklitena

 

 

Tulemused

On läbi viidud 6 avalikkusele  suunatud sündmust, millest on saanud osa nii kohalikud kui ka väliseestlaste seltsid.

Kultuuriseltsid tunnetavad oma rolli olulisust ühiskonnas, eestluse ja eesti keele hoidmisel ning kultuuripärandi väärtustamisel.

1.2 Eesti keele- ja kultuurilaagrite korraldamine Tegevused

Juba toimuvate laagrite info edastamine oma liikmesseltsidele ja avalikkusele.

 

Tulemus

E-kuukirja kaudu jõuab toimuvate laagrite info suuremale  sihtgrupile.

1.3 Eesti seltsitegevuse ajaloo jäädvustamine Tegevused

Jätkame koolituskavaga „Kohalik kultuurilugu ja seltsid“. Toimub 2 õppepäeva –  Saaremaal ja Harjumaal.

 

Igapäevane kodulehe uuendamine, videotöö, raadiotöö kasv. Meediapanga väljaarendamine

 

Võimalusel digikujul olemasolevate trükiste ülespanek EKSÜ e-raamatukokku (vähemalt 5 trükist)

 

EKSÜ ja Rahvusarhiivi visiit Petrozavodskisse ja Peterburi sealsete eestlaste arhiividest ülevaate saamine ja mingite osade digitaliseerimine.

 

Seltsi tunnustamine, kes on kõige edukam olnud oma arhiivi digitaliseerimisel.

 

Tulemus

Seltsid on teadlikud oma tegevuse jäädvustamise olulisusest ning rohkem seltse on alustanud oma kroonika pidamist.

Seltsitegevuse ajalugu jäädvustatakse

Seltside väljaanded on digitaalselt kättesaadavad ja laiemale publikule kasutatavad. Igas kalendrikuus ilmub EKSÜ kodulehel vähemal 10-15 seltsi sündmusi kajastavat artiklit.

 

2.  Eesti- ja väliseesti kultuuriseltside tegevuse nähtavuse suurendamine ja probleemkohtade teadvustamine laiemale avalikkusele.
2.1 Perioodilised väljaanded Tegevus

 • Toimib igapäevane uudistevoog EKSÜ kodulehel ja FB lehel
 • Ilmub elektrooniline kuukiri, võimalusel ka inglise ja vene keeles
 • Raadio ja videotöö kasv
 • Võimalusel paberväljaannetesse artiklite avaldamine
 • Aasta lõpus anname välja EKSÜ 2019 a kalendri, kus on kirjas seltside 2019 a toimuvad sündmused – kalendri väljaandmise tahame muuta perioodiliseks

Tulemus

 • Elektrooniliselt on ilmunud vähemalt 9 kuukirja, ka inglise ja vene keeles
 • On välja antud EKSÜ 2019 kalender
 • EKSÜ meediapank on saanud vähemalt 5 uut helifaili ja 5 uut videojäädvustust
 • Ilmunud on vähemalt 1 artikkel kusagil paberväljaandes
 • EKSÜ info lugejaskond piiri taga kasvab
2.2 EKSÜ enda meediapanga väljaarendamine Tegevus

EKSÜ kodulehel meediapanga väljaarendamine: intervjuud, videod.

Tulemus: EKSÜ meediapank on saanud vähemalt 5 uut helifaili ja 5 uut videojäädvustust

2.3 Liikmete poolt väljaantud trükiste digitaliseerimine Tegevus

Digikujul olemasolevate trükiste ülespanek veebi (vähemalt 5 trükist). Karjala ja Peterburi seltside arhiivide mingite osade digitaliseerimine.

Tulemus

Veebi on pandud vähemalt viis uut trükist.

2.4 Avalike sündmuste korraldamine Tegevused

·         9. märts emakeelepäeva tähistamine koostöös Eesti Keele Kaitse Ühingu ja Aaviku Seltsiga

 • 25. mai seltside kevadpidu Muugal koostöös Muuga Maanaiste Seltsiga EHA

·         Liikmesseltside ühiskülastuste korraldamine erinevatele sündmustele välismaal: Prahas, Minskis.

 • ESTO korraldamisel kaasa-aitamine ja meedia kajastused
 • 23- 24. august seltside suvekool Riias
 • Septembris Vabamus „Suurpõgenemise 75“ tähistamine
 • Oktoobris ühine Siberi setode mihklipäeva tähistamine

·         kultuuriseltside väljaannete ja käsitöö näitusmüük ERMis

 

Tulemused

On läbi viidud 7 avalikkusele  suunatud sündmust, millest on saanud osa nii kohalikud kui ka väliseestlaste seltsid.

Kultuuriseltsid tunnetavad oma rolli olulisust ühiskonnas, eestluse ja eesti keele hoidmisel ning kultuuripärandi väärtustamisel. Ühenduse liikmete omavaheline koostöö süveneb.

Seltsitegevus muutub nähtavamaks

2.5 Konkursside korraldamine Tegevus

 • Konkurss parima keelekasutusega ajakirjanike tunnustamiseks
 • Noorte ja seltside koostööprojekti “Seltsis segasem” II filmikonkurss alamteemaga laulu väest ja laulu tähtsusest noorte elus.

Tulemus

On korraldatud kolm konkurssi, millest on osavõtnud vähemalt 30 seltsi nii Eestist kui välismaalt.

 

3. EKSÜ tegevusvõimekuse suurendamine ja liikmeskonna laiendamine
3.1 Töörühmade ellukutsumine oluliste teemadega tegelemiseks Tegevused

2019 aastal tegutsevad järgmised töögrupid:

 • Emakeelepäeva korraldamise töögrupp
 • Kevadpeo korraldamise töögrupp
 • Meediavaldkonna töögrupp
 • Augusti suvekooli korraldamise töögrupp
 • Suurpõgenemise korraldamise töögrupp

Vastavalt liikmete poolt esitatud ootustele ja vajadustele võib moodustada veel mõne olulise teema töögrupi.

Tulemus

2019 aastal töötavad neli töögruppi, mille tulemusena on suurenenud liikmetevaheline koostöö ning korraldatavad sündmused on suurema kaaluga.

3.2 Tutvumine seltside tegevusega, külaskäigud, õppevisiidid Tegevus

Jätkame Eesti siseste külastustega, võimaluse piires ühendame need oma teiste tegevustega (näit koolituste ja ettekannetega). Ühiskülastused Minskisse ja Prahasse tutvumaks Tsehhi Eesti Klubiga ja Valgevene Eesti Seltsiga Pääsuke.

 

Tulemus

On külastatud nelja seltsi ning saadud ülevaade nende toimimisest.

3.3 Traditsiooniliste ühisürituste korraldamine Tegevused

·         9. märts emakeelepäeva tähistamine

 • 25. mai kevadpidu „Ikka üheskoos“ Muugal
 • 23- 24. august suvekool Riias.

·         kultuuriseltside väljaannete ja käsitöö näitusmüük ERMis

 

Tulemus

On korraldatud neli ühisüritust, mis on tugevdanud liikmete omavahelist koostööd ning avanud ESKÜ tegevust uutele seltsidele. Loodud on uued kontaktid seltside vahel ja võimalused uuteks koostööalgatusteks.  EKSÜga on liitunud vähemalt 1 Eestis asuv selts

3.4 Kultuurialased ja seltsi arenguga seotud koolitused Tegevused

 • Jätkub koolitussari „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ koostöös ERM-i ja RA-ga (Saaremaa, Harjumaa)
 • Algab koolitussari „Meedia ja seltsid“

 

Tulemus

On läbi viidud vähemalt viis koolituspäeva. On olemas kokkulepped seltsi arengut toetavate koolituste läbiviimiseks 2020 a.

3.6 Noortele suunatud konkursside korraldamine Tegevus

Noorte ja seltside koostööprojekti “Seltsis segasem” II filmikonkurss – laulu väest ja tähtsusest noorte elus.

 

Tulemus

Noored on teadlikumad seltside rollist eesti kultuuri hoidmisel, on valminud vähemalt 10 lühidokfilmi seltside tööst.

 

4. Koostöö arendamine valdkondlike organisatsioonidega
4.1 Teiste rahvakultuuri keskseltside kaasamine meie suurüritustele Tegevused

Kutsume teisi keskseltse osalema meie järgmistel sündmustel:

·         Emakeelepäev

·         Noortekonkurss

·         Kevadpidu

·         Seltside suvekool

·         Suurpõgenemise tähtpäev

·         Näitusmüük ERMis

Tulemus

On loodud aktiivne suhtlus teiste keskseltsidega, mille tulemusena on ühenduse sündmustel osalenud vähemalt 3 keskseltsi esindajad.

4.2 Suhtluse arendamine väliseestlaste kultuuriseltsidega Tegevus

·         EKSÜ kuukirja avaldamine võimalusel 3 keeles

·         Väliseestlaste seltsidele ühise infolisti loomine

·         Osalemine välisseltside poolt korraldatud sündmustel:

o    Eesti päevadel 04, 05 aprillil Prahas

o    Minskis 10, 11. augustil toimuval Eesti Päevadel ja mujalgi

 

Kutsume välisseltse osalema kõikidel meie üritustel

Tulemus

On loodud kontaktid väliseesti seltsidega erinevates piirkondades ja alustatud aktiivset koostööd vähemalt 5 uue välisseltsiga. Ametlikult on liitunud vähemalt 2 välis-eesti seltsi.

4.3 Suhtluse arendamine teiste Eesti seltside katusorganisatsioonidega Tegevus

Koostöö algatamine Eesti Rahvamajade Ühinguga, ÜEKNga, ESTO korraldustoimkonnaga  ja Külaliikumisega Kodukant, Eesti Kultuuri Kojaga. Koostöö süvendamine Eesti Saarte Koguga.

Tulemus

EKSÜ liikmeskond kasvab ja infovahetus tiheneb